Kurz Nenahraditelná asistentka 25. 04. 2024

Rozhovor s Asistentkou roku 2017 v Holandsku

Rozhovor s Kelly Moerbeek,

výkonnou asistentkou Renaty Mrázové. Kelly letos vyhrála soutěž Asistentka roku 2017 v Holandsku. Co pro ni soutěž znamenala a co znamenala pro její šéfku? Co je nejlepší na práci asistentky? Vše se dozvíte, když budete číst dále.

 

 • Jak dlouho ve vaší kariéře již působíte na pozicích asistentky?

V letošním roce to bude 25 let a stále je to velká zábava 😊

 • Jak dlouho pracujete pro současného šéfa? Je to vaše nejdelší spolupráce?

Pracuji se současnou šéfkou Renatou Mrázovou téměř 2 roky. Moje nejdelší předchozí spolupráce trvala 8 let.

 • Co je podle vás hlavní pro to, aby to mezi šéfem a jeho asistentkou klapalo?

Nejdůležitější je absolutní DŮVĚRA a harmonie. Pokud je mezi asistentkou a šéfem důvěra, šéf může být vždy otevřený a spolupráce je tak velmi transparentní, což vám pomůže být plně zapojená a také podle toho jednat. Nemůže být nic lepšího, než když můžete svého šéfa učinit úspěšného s vaší plnou podporou a pomocí.

 • Co je podle vás nejlepší a co naopak nejhorší na práci asistentky?

Jako asistentka jste základním spojujícím prvkem mezi šéfem a lidmi v jeho pracovním okolí. Pokud dosáhnete úspěšně tohoto propojení, pak učiníte jeho/její obchodní život trochu jednodušší a snazší.

Nejtěžší věcí na práci asistentky je to, že lidé očekávají, že vždy najdete řešení. Někdy byste opravdu potřebovala kouzelnou hůlku.J Zároveň je potřeba určitá flexibilita od ostatních kolegů, abyste zvládla všechny ty zázraky. Je to vždy obrovská výzva najít volné časové termíny pro setkání velké skupiny, zatímco všichni mají neskutečně nabitý pracovní program… takže někdy jistá dávka porozumění od spolupracovníků, ale i od šéfa, opravdu pomůže.

 • Co vás motivovalo k přihlášení do soutěže Asistentka roku v Holandsku?

Nezaregistroval jsem se já sama, přihlásila mě jedna z mých kolegyň. Moje první reakce byla, že se asi zbláznila, protože se raději držím v pozadí. Na druhou stranu jsem se cítila poctěná. Kolegyně mi tím dala najevo, že si myslí, že na to mám a dokážu to. A tak jsme nakonec souhlasila.

 • Měla jste z něčeho před přihlášením do soutěže obavy?

ANO, protože vůbec nemáte ponětí, co vás čeká a co přijde. A moc dobře jsem věděla, že všechny soutěžní úkoly, kterými bude nutné projít, rozhodně velmi silně naruší mou komfortní zónou.

 • Jak soutěž probíhala, přibližte nám podmínky účasti a soutěžní disciplíny…

Asistentky a asistenti, kteří jsou nominováni, musí mít mnoho zkušeností, protože vítěz bude vnímán jako ambasador asistentské pozice. On bude tím, proč by si mladí lidé zvolili příslušný směr ve vzdělání, aby mohli dosáhnout na podobně prestižní asistentskou pozici, jako on.

Když je vaše nominace přijata, musíte vyplnit dotazník, otázky jsou pro představu podobné např. otázkám 3, 4 a 9 v tomto rozhovoru, jen je potřeba jít s odpovědí více do hloubky.

Poslední šest kandidátů musí natočit film v délce 3-5 minut. Film by měl být příběhem o vašem působení na pracovišti, aby si porota udělala představu, co děláte během běžného pracovního dne (práce u vašeho stolu s PC, pořádání akcí, schůzky apod.) Dále musí být součástí filmu elevator pitch – krátká motivační řeč o mě a o tom, proč zrovna vy jste pro vaši práci ten nejlepší.

Poslední tři kandidáti byli ve finále. Během večera musíte přednést prezentaci v délce 6-8 minut před 150 lidmi. Vysvětlit, jakou máte zrovna vy pro práci asistenta/asistentky přidanou hodnotu, v čem jste výjimečný.

 • Vybavíte si, v jak velké konkurenci jste se stala vítězkou?

Bylo nominováno 82 lidí, nakonec se skutečně soutěže účastnilo 65 lidí.

 • Proč si myslíte, že jste zrovna vy vyhrála?

Upřímně si myslím, že tím, že jsem byla sama sebou. Opravdu jsem řekla svůj skutečný osobní příběh, který vycházel z mých zkušeností načerpaných během všech těch let. Všechno, co děláte, vás formuje v toho, kým jste. Pokud se vám podaří překonat těžké překážky, pomůže vám to v růstu; naučíte se, jak se vypořádat s věcmi, které se vám nelíbí. Všechny různorodé osobnosti, pro které pracujete, vám přináší další zkušenosti. A je důležité si také uvědomit, že nemůžete vše dělat sama. Každý člověk má svůj vlastní talent, a pokud používáte všechny tyto talenty společně, pak jste opravdu skvělý tým.

 • Co na vaši výhru říkala vaše šéfka? 🙂

Byla na mě velmi pyšná! A já jsem ještě pyšnější, že ona je teď v porotě české soutěže Asistentka roku!

 • Pocítila jste nějaký osobní posun po vítězství v soutěži Asistentka roku v Holandsku?

ANO, ale uvědomila jsem si to až po několika týdnech.Pro mě je to vlastně tak samozřejmé, vše co dělám v práci a ve svém osobním životě, ale při pohledu na všechny reakce, které jsem dostala od rodiny, přátel, kolegů, bývalých kolegů, sousedů – všichni jsou tak hrdí. Když jsem v rámci soutěže pracovala na dotazníku, filmu a na mé prezentaci, musela jsem se ohlédnout zpět a vzpomínat. Co jsem udělala, co se mi líbilo, co ne, všechna ta rozhodnutí, která jsem musela udělat během všech těch let … to vše znamená opravdu hodně! Ale podívejte se, kde jsem teď, čeho jsem dosáhla a kdo jsem.Cítím se za to vše nesmírně šťastná.

 • Co byste poradila asistentkám, které váhají s přihlášením do soutěže Asistentka roku v České republice?

Aby pohlížely na soutěž jako na skvělý zážitek. Nic není správné nebo špatné. Jste to prostě VY.

 • Proč by měly české asistentky zkusit štěstí v soutěži?

Já jsem si díky soutěži uvědomila, že když vyjdete z vlastní komfortní zóny, pomůže vám to ocenit vše, čeho jste dosáhli, ale zároveň vám to poskytne úplně čerstvé poznatky. Pohlížejte na to jako na novou zkušenost, která vám pomůže při všech dalších nových rozhodnutích.

 • Soutěží se v ČR snažíme vybudovat prestiž pozici asistentky. Jak je vnímána asistentka v Holandsku?

Upřímně záleží na společnosti, pro kterou pracujete. Ale před 10 lety jste jako asistentka byla spíše sekretářkou a opravdu jste pracovala pouze PRO šéfa. Řekli vám, co máte dělat a co se od vás očekává – vlastní iniciativa nebyla žádoucí. Nyní se vše změnilo a vy jste více asistentem a spolupracujete SE šéfem, máte více volnosti v tom, jak děláte svou práci.

 • Zajímalo by nás, zda vidíte v práci asistentky dlouhodobou perspektivu a možnost růstu. Kde vlastně můžete být za 10 let? A kde vlastně chcete být?

Ano porostete tak, že budete součástí týmu, budete pomáhat s projekty a budete do práce velmi úzce zapojena. Budete mít více manažerskou role. Pro mě to je moje práce a doufám, že v ní budu pokračovat až do odchodu do důchodu.

 • Na závěr nám zkuste říct 3 věci, které by měla mít každá opravdu skvělá asistentka?

Spolehlivost

Empatie

Podpora

Děkuji za rozhovor 😊

Není zač, bylo mi opravdovým potěšením 😊

 1. How long you work in your career as an assistant?

This year it will be 25 years and still it is not boring at all.

 1. How long have you been working for your current boss? Is this your longest co-operation?

I have been working with my current boss for almost 2 years now.  My longest co-operation was for a period of 8 years.

 1. What do you think is the best way for co-operation between the boss and his assistant to be the best team?

The most important part is TRUST and harmony. If the trust is there, the boss can always be open and transparant, which help you to be completely involved and act accordingly. How nice is it that you can make your boss sucessfull with your help and support.

 1. What do you think is the best and what, on the other hand, is the hardest thing for an assistant position?

As an assistant you are the binding factor between boss and people. You can make the connection and make her/his business life a bit easier and smoothly.

The hardest thing in the job is that people expect that you always find a solution. Sometimes you really need a miracle stick but also need some flexibility from other colleagues in order to make the miracle work. It is always a challenge to find timeslots for meetings with a big group while they all have a crazy busy agenda, so some understanding will help.

 1. What motivated you to sign up for the competition Assistant of the Year in Netherland?

I did not sign up myself, it was done by one of my colleagues. My first reaction was that she was really crazy as I like to be at the background. On the other hand I was honoured that she thought I could do it, so finally I said yes.

 1. Have you been worried about anything before joining the competition?

YES, because you don’t know what will come and I knew that all tasks I had to do would be definitely far beyond my comfort zone.

 1. What is the course of the competition Assistant of the Year in Netherland? Please bring us closer to the conditions of participation and competition discipline.

Those who are nominated need to have a lot of experience as they see the winner as the Ambassador of the Assistant job. You are the one why young people would choose for that education as they would like to become an Assistant lilke you.

When your nomination is accepted, you need to fill in a questionnaire with questions like nr 3, 4 and 9 in this interview, so a bit more deep dive.

The last 6 candidates need to make a movie. The movie was a combination of me at my workingplace to get an impression of what you are doing during the day (at my desk behind PC, organising events, be in a meeting etc) together with the elevator pitch. Tell in camera why YOU are the best for the job. All within 3-5 minutes.

The last 3 candidates were in the final. During the evening you have to give a presentation of 6-8 minutes in front of 150 people. Explaining why you have the added value to the job, why are you so special.

 1. Amongst how many participants did you become the winner?

82 people were nominated, finally 65 people really participate.

 1. Why do you think you have become the winner?

Honestly I think by being myself. I really told my personal story which was based on my experience during all those years. All things you do, will make you who you are. If difficult things succeed, it will help you in growing; you learn how to deal with things you don’t like. All different persons you work for will give you the extra experience and besides that, you can’t do it all alone; each person has it’s own talent and if you use all those talents together you are a great team.

 1. What did your boss say about your win?

She was very very proud and I am even more proud now that she is in the jury of your event!

 1. Do you feel some personal or life´s improvement through winning the competition?

YES, but I only realised it after a few weeks.

For me it is so normal what I do in my job and in my private life, but looking at all reactions I received from family, friends, colleagues, former colleagues, neighbours…..everybody is so proud. When working on the questionnaire, the movie and my presentation, you have to think back. What did I do, what did I like, what not, the decisions you made during all those years…….it is a lot, but look where I am now, what I achieved and who I am. It makes me feel extremely happy.

 1. What would you advise the assistants who are hesitant to join the Assistant of the Year competition in the Czech Republic?

See it as a great experience. Nothing is right or wrong. It is YOU.

 1. Why should Czech assistants join the competition?

I realised that going out your own comfort zone will help you even appreciate more what you achieved already, but will give you new insights as well. You will take this with you as a new experience which help you with all new decisions to make.

 1. We try to build a prestigious position as an assistant jobs in the Czech Republic. How is the assistant position in the Netherlands perceived?

Honestly it depends on the company you work for, but 10 years ago you were more the secretary and you really worked FOR a boss. They told you more what to do and what is expected. Now it is changed and you are more the assistant and work WITH the boss, you have more freedom in how you do your job.

 1. How you see in the work of the assistant a long-term perspective and the possibility of growth? Where can you be in 10 years? And where do you want to be?

You will be more part of the team, you help with projects and are closely involved. You will have a more business manager role. For me this is my job and I hope I can continue with it till I will retire.

 1. Finally, plaese try to tell us 3 things that every really great assistant should have?

Reliable

Empathy

Supportive

Thank you for the interview 😊

Your very welcome. It was a pleasure!! 😊

Kristýna Stoklásková
Jak Kristýna s oblibou říká, její obor jsou asistentky a online svět. Od roku 2016 má svůj vlastní projekt Šéfův svět a v roce 2024 vznikl další její projekt Marketingový svět, agentura 10 freelancerů, kteří umějí dýchat za vaše firmy.